Shopping Cart

Your cart is empty
Continue Shopping

Instructors icon
Deniesha Chapman

Deniesha is our Southern Indiana Martial Art's Women's coach and is a purple belt in Brazilian Jiu Jitsu. She has trained Brazilian Jiu-Jitsu since 2015.