Instructors icon
Deniesha Chapman

Deniesha is our Southern Indiana Martial Art's Women's coach and is a blue belt in Brazilian Jiu Jitsu.  She has trained Brazilian Jiu-Jitsu since 2015.