Morton Scott

Morton is a brown belt and is an associate Brazilian Jiu-Jitsu instructor at Southern Indiana Martial Arts.  He has trained Brazilian Jiu-Jitsu since 2009.